YOUR COMPANY NAME
© copyright your very own website built with WebStarts.com
ABOUT
החברות פעלה דוד להסיר דודי שמש מדירותיה וספקה עם כל דירה שמכרה דוד חשמל‏.מחקר שנעשה
בשנות ה70מצא שהשימוש בדודי שמש יקר

מהשימוש בדוד חשמל‏.בגלל משבר האנרגיה של שנות השבעים נקבעה בחוק בשנת 1976 החובה להתקין דודי שמש לכל בית הנבנה בישראל, מלבדלדירות בבתים גבוהים מאוד, שבהם שטח הגג אינו מספיק לחימום מים אפקטיבי. חריג ייחודי בתקנה האזרחית היא שכונת הרובע דודי שמש היהוד
בירושלים דוד שמש שבה קיימת תקנה נופית האוסרת על הצבת מתקנים על הגגות, ובכללם נאסרת הצבת דודי שמש.
תעשייה אינם מחויבים על פי החוק בישראל לחמם מים דוד שמש בתל אביב באמצעות קולטי שמש ומעדיפים את הפתרון הנוח יותר של שימוש במזוט.בישראל קיימים כעשרה יצרנים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי של דודי שמש. במגזר הערבי קיים יצרן אחד דוד שמש במרכז "חם מיד" של דודי שמש השוכן באזור התעשייה של המרכז.

בישראל נעשה באנרגיה סולארית שימוש רב באמצעות דודי השמש דוד שמש לחימום מים. עד לאחרונה נהוג היה לחשוב שיש דודי שמש בכ-95% מבתי האב, ודודי שמש מספקים 4% מצריכת האנרגיה של המדינה. בדיקה חדשה דודי שמש העלתה שהחוק המיושן, והגידול המשמעותי בבניית דוד שמש בניינים גבוהים, הביאו לירידה מהירה במספרם היחסי של דודי השמש. לפי נתוני מרכז המחקר והמידע דוד חשמל של הכנסת בשנת